მაია უჩანეიშვილი
კვლევითი განყოფილების მენეჯერი

არის კვლევითი განყოფილების მენეჯერი. იგი კურირებს როგორც განყოფილების მუშაობას ასევე კვლევითი პროექტებს უწევს მენეჯმენტს. მაია კურაციოში 4 წელია რაც მუშაობს და ჩართულია ორგანიზაციის როგორც კვლევით ასევე საორგანიზაციო საქმიანობაში. საერთაშორის რეფერირებად ჟურნალებში რამოდენიმე სამეცნიერო პუბლიკაციის თანაავტორია, როგორც უმცროსი მკვლევარი.

Linkedin  | ResearchGate