შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროექტის გავლენა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაზე

შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის პროექტის გავლენა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაზე
ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსის (HPSR) მიერ დაფინანსებული პროექტი განხორციელდა 2006 – 2008 წლებში საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ. კვლევა წარმოადგენს საქართველოში 2004 წელს განხორციელებული საბაზისო კვლევის გაგრძელებას, რომელიც ეროვნულ ჯანდაცვის სისტემაზე გლობალური ფონდის აივ/შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის პროექტის (GFATM) გავლენის შესახებ SWEF კვლევის პროტოკოლის შესაბამისად განხორციელდა. კვლევისთვის გამოყენებული იქნა უკვე შემუშავებული პროტოკოლი და ინსტრუმენტები. GFATM -ის გავლენა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაზე შეფასდა შემდეგი საკითხების კვლევის საშუალებით:

• პოლიტიკის შემუშავებასთან დაკავშირებული პროცესები;
• ადამიანური რესურსები;
• მედიკამენტებით და საქონლით მომარაგების სისტემა;
• სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა;
• მომსახურების ხელმისაწვდომობა აივ ინფექციის/შიდსის მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის, ასევე ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტებისთვის.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქვეყნის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების რეფორმების გატარებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ინფექციური დაავადებების სამკურნალოდ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ინტეგრირებული მომსახურების მიწოდების საჭიროება.

აგრეთვე შედეგებმა განამტკიცეს საერთაშორისო დონეზე მოპოვებული მტკიცებულება GFATM-ის შესაძლო გავლენაზე ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაზე. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, მათი საშუალებით გადაწყვეტილებების მიმღები პირები იღებენ ინფორმაციას საქართველოში GFATM-ის დადებითი და სუსტი მხარეების შესახებ და ამ უკანასკნელთა აღმოფხვრის გზებზე, აგრეთვე ეროვნული ჯანდაცვის სისტემის საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასთან არსებულ მსგავსებებზე. კვლევის შედეგები ხელს უწყობს მტკიცებულებათა ბაზის ჩამოყალიბებას SWEF კვლევის ქსელის მიერ.