თამარ გოგუაძე
ფინანსური და ადმინისტრაციული დირექტორი

თამარ გოგუაძეს 1997 წლიდან უკავია ფინანსური და ადმინისტრაციული დირექტორის თანამდებობა. იგი ფინანსური დირექტორის რანგში ორგანიზაციის ზრდის ძირითად ეტაპებზე მოღვაწეობდა. შეტანილი აქვს უდიდესი წვლილი CIF-ის სტრუქტურულ განვითარებაში. ამჟამად იგი ხელმძღვანელობს იმ განყოფილებებს, რომლებიც შეადგენენ ორგანიზაციის ხერხემალს და უზრუნველყოფენ ოპერაციების უპრობლემო მიმდინარეობას ყველა იმ ქვეყანაში, რომელშიც თავის საქმიანობას ახორციელებს CIF-ი. მან მნიშვნელოვანწილად შეუწყო ხელი CIF-ის ზრდას, ასევე გეოგრაფიული არეალის გაფართოებით გამოწვეულ ცვლილებებთან ადაპტირებას.

Linkedin  | ResearchGate