ჩვენი ექსპერტიზა

პროგრამის შეფასება

საერთაშორისო ფონდი კურაციო (CIF) ახორციელებს დონორების მიერ დაფინანსებული პროგრამების ეფექტურობის, ქმედითობისა და მდგრადობის შეფასებას და გამოყოფს წარმატებებსა და მოწინავე გამოცდილებას; ხელს უწყობს ძირითადი გამოწვევებისა და შეძენილი გამოცდილების გამოვლენას, რითაც ეხმარება დონორებს სამომავლო პროექტების სტრუქტურისა და განხორციელების გზების გაუმჯობესებაში.

ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერება

საერთაშორისო ფონდი კურაციო (CIF) აძლიერებს ჯანდაცვის სისტემებს ჯანდაცვის დაფინანსების ინოვაციური მიდგომების, ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემების სტანდარტების ამაღლებისა და ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე მმართველობის გაძლიერების გზით.