ახალი ამბები

ჩვენი რიცხვები

გახდი ჩვენი კონსულტანტი

დარეგისტრირდი კონსულტანტად

თუ დაინტერესებული ხართ, თქვენი ექსპერტული ცოდნა გამოიყენოთ ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით, დარეგისტრირდით კურაციოს კონსულტანტად და ჩაერთეთ ფონდის მიერ განხორციელებულ საერთაშორისო პროექტებში.

ჩვენი ექსპერტიზა

პროგრამის შეფასება

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აფასებს დონორთა დაფინანსებული პროექტების ეფექტურობას, ქმედითობასა და მდგრადობას. ჩვენ ვსწავლობთ პროექტის წარმატებებს, რისკებსა და გამოწვევებს და ვეხმარებით დონორ ორგანიზაციებს უკეთესად დაგეგმონ სამომავლო პროექტები.

ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება

საერთაშორისო ფონდი კურაციო ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით ზრუნავს ჯანდაცვის სისტემების გაუმჯობესებაზე. ჩვენ ვმუშაობთ ჯანდაცვის დაფინანსების, ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემისა და ეროვნული და ადგილობრივი მთავრობების გაძლიერების სფეროებში.

რას ამბობენ ჩვენი პარტნიორები