ახალი კვლევითი პროექტი: ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში

საერთაშორისო ფონდი კურაციო, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი, კარდიფის უნივერსიტეტი და ლონდონის ჰიგიენის და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან ერთად ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

კვლევას აქვს 5 ძირითადი ამოცანა:

  1. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების მქონე და ასევე ნარკოტიკების და სხვა ფსიქო-აქტიური ნივთიერებებისმომხმარებელი მოზარდებისა და ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სერვისის განვითარების ხელშეწყობადა შეფასება;
  2. ზემოთ აღნიშნული სერვისის კლინიკური ეფექტურობის შეფასება და ღირებულების გაზომვა. ფსიქიკურიჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სერვისის მიმღბებში სარისკო ქცევის შეფასების მეშვეობით;
  3. მომხმარებლებში PAMAd სერვისის მიმღებლობის შესწავლა;
  4. PAMAd სერვისის დანერგვის ხელშემწყობი ფაქტორების და/ან ბარიერების შესწავლა.
  5. სერვისის პროცესში შეფასების შედეგად მიღებული ცოდნის საფუძველზე , სერვისის შემდგომი განვითარებისა დაქვეყნის მაშტაბით დანერგვის ხელშეწყობა.

კვლევის ფარგლებში შეფასდება  მომსახურების ეფექტურობა, პროცესის შეფასების მეთოდით, რომელიც გულისხმობს მომსახურების მიმღებ პირებში სერვისის მიღებამდე და შემდგომ პერიოდში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდომარეობისა და სხვა შედეგობრივი მაჩვენელების გაანალიზებას.

კვლევითი პროექტი დაფინანსებულია საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი (DFID), სამედიცინო კვლევების საბჭო (MRC) და ჯანმრთელობის კვლევის ეროვნული ინსტიტუტის (NIHR) მიერ.

2019 წლის 25 ოქტომბერს, საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ჩატარდა პროექტის გახსნის შეხვედრა, რომელის მიზანი იყო ფართო აუდიტორიისთვის  ახალი ინტერვენციის და კვლევის დიზაინის გაცნობა. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყვნენ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, როგორც სამთავრობო ასევე არა-სამთავრობო სექტორისდან.

პროექტის შესახებ განახლებების სანახავად თვალი ადევნეთ ჩვენს ვებ-გვერდს.

ახალი ამბები

საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის გავრცელების რისკების შეფასება და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების შესაძლო მექანიზმები

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

IPN: „საერთაშორისო ფონდ კურაციოს“ პრეზიდენტი – საქართველო მიიღებს ნებისმიერ იმ ვაქცინას, რომელიც იქნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აკრედიტებული და ნებადართული

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

IPN: საერტაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, „ფაიზერის“ და „მოდერნას“ ვაქცინა ლიმიტირებული იქნება, ქვეყანამ ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ისეთი ვაქცინა უნდა მიიღოს, რომელსაც 2-8 გრადუსზე სჭირდება შენახვა

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების გავლენა სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებში პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მოხმარებასა და ხარისხზე საშუალო და მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

საკონფერენციო ნაშრომი: რეალისტური შეფასების მეთოდის გამოყენება კომპლექსური ინტერვენციის შესაფასებლად, საქართველოში ტუბერკულოზის მართვის პროგრამის გასაუმჯობესების მიზნით

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაცია და დანახარჯები, ქრონიკული და მწვავე მდგომარეობის პაციენტებისთვის საქართველოში: არის თუ არა პროგრამის სარგებელი დიზაინის შესაბამისი

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

კურაციო ახალ კვლევით პროექტს იწყებს. პროექტის სახელწოდებაა “ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევების პრევენცია მოზარდებსა  და ახალგაზრდებში (PAMAd)“.

პროექტი 42 თვე გაგრძელდება და მისი მთავარი მიზანია ახალი, ეფექტური სერვისის მიწოდების გზით, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და კეთილდღეობა იმ მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რომლებსაც აქვთ ადიქციის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.