ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას.

წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის უახლეს ტალღას (ასეთი კვლევები ტარდება 2007 წლიდან) საქართველოში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ). ამ ტალღაში შესწავლილ იქნა აგრეთვე C ჰეპატიტის ვირუსისა და სიფილისის პრევალენტობა მსმ პოპულაციაში. კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო ფონდი კურაციოსა და პარტნიორი ორგანიზაციების – “საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომა” და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მიერ.

კვლევაში გამოყენებულია ჯვარედინ-სექციური კვლევის დიზაინი.  რესპონდენტზე ორიენტირებული შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, რეკრუტირებული იყო 18 წელზე მეტი ასაკის 415 მსმ საქართველოს 2 ძირითად ქალაქში: თბილისსა და ბათუმში.

კვლევა ჩატარდა შიდსთან, მალარიასთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

კვლევის ძირითადი შედეგები:

სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლები

 • რეკრუტირებული მსმ-ების ასაკის მედიანა 28 წელია თბილისში და 29 – ბათუმში. უმრავლესობას მიღებული აქვს საშუალო განათლება, არასდროს ყოფილა დაქორწინებული. მსმ-ების დიდ ნაწილს აქვს მუდმივი სამუშაო და უმრავლესობის საშუალო თვიური შემოსავალი 500 ლარია.
 • კვლევას არ გამოუვლენია ალკოჰოლის პრობლემური (ყოველდღიურად) მომხმარებელთა და ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა, იმის მტკიცებით, რომ მსმ-ებისა და ინმ-ების პოპულაციებს შორის არ არსებობს გადაფარვა.

სქესობრივი ქცევა

 • მსმ-ებს ჰყავდათ  სხვადასხვა ტიპის მამაკაცი და ქალი პარტნიორები (რეგულარული, შემთხვევითი და კომერციული). მამაკაცი პარტნიორების (ანალური/ორალური პარტნიორები) მედიანური რიცხვი ბოლო 12 თვის განმავლობაში თბილისში შეადგენდა 6-ს, ხოლო ბათუმში – 5-ს. თბილისის მაჩვენებელი წინამდებარე კვლევით უფრო მეტია ვიდრე 2010 წლის კვლევის მონაცემებით იყო.
 • იმ მსმ-ებში რომლებსაც ანალური პარტნიორები ჰყავდათ ბოლო 12-თვეში 63.2%-მა გამოიყენა კონდომი ბოლო ანალური კონტაქტის დროს თბილისში, ხოლო ბათუმში – 78.8%-მა. 2015 წლის თბილისის მონაცემი უმნუშვნელოდ აღემატება 2010 წლის კვლევის მონაცემებს (61.7%).
 • ორივე ქალაქში მსმ-ების 50%-ზე მეტმა აღნიშნა, რომ ჰყავდა ქალი პარტნიორი (რეგულარული ან შემთხვევითი ან კომერციული) ბოლო 12 თვის განმავლობაში- 55.4% თბილისში და 53% ბათუმში. კვლევის მონაწილეთა ორ მესამედზე მეტმა (71.2% თბილისში და 65.9% ბათუმში) აღნიშნა ბოლო ქალ პარტნიორთან კონდომის გამოყენება. 2010 წლის შემდეგ აღინიშნება ამ მაჩვენებლის ზრდა თბილისში, ასევე, ეს მაჩვენებელი მაღალია ბათუმშიც.

კონდომები და ლუბრიკანტები

 • აღინიშნება მცირედი ზრდა იმ მსმ-ების პროპორციისა, რომელთაც აღნიშნეს კონდომების მიღება პრევენციული პროგრამებიდან თბილისში ბოლო 12 თვის განმავლობაში 40.3%-დან 2010 წელს 43.5%-მდე 2015 წელს.
 • კონდომების შესახებ ინფორმირებულობის დონე მაღალი რჩება კვლავ მიმდინარე კვლევის მონაცემებით.
 • ინფორმირებულობა ლუბრიკანტების შესახებ მნიშვნელოვნად გაიზარდა თბილისში და ასევე მაღალია ბათუმში. წინა კვლევებთან შედარებით, ეს ინდიკატორები მაღალია, რაც შესაძლებელია აიხსნას ლუბრიკანტების უფასო მიწოდებით მსმ-ებისათვის პრევენციული პროგრამების მიერ, რაც დაიწყო 2014 წელს.

ცოდნა აივ-ზე და აივ ტესტირების პრაქტიკა

 • აივ/შიდსის საპასუხო ღონისძიებების პროგრესის გლობალური ანგარიშის აივ-ის შესახებ ცოდნის ინდიკატორის ანალიზმა აჩვენა სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილება თბილისში 19.9%-დან 2010 წელს 30.4%-მდე 2015 წელს

(p – 0.00). ბათუმში ეს ინდიკატორი პირველად გაიზომა და იყო 35.2%.

 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოვლინდა სტატისტიკურად სარწმუნო გაუმჯობესება მსმ-ების გათვითცნობიერებულობის კუთხით იმაზე, თუ სად არის შესაძლებელი, საჭიროების შემთხვევაში, აივ-ზე ტესტირების ჩატარება

(p – 0.00). ასევე სტატისტიკურად სარწმუნოდ არის გაზრდილი იმ მსმ-ების წილი, ვინც ჩაიტარა ტესტირება ბოლო 12 თვის განმავლობაში და იცის ანალიზის პასუხი. ეს შესაძლებელია აიხსნას სწრაფი (თითის ჩხვლეტა) აივ-ტესტის სტაბილური გამოყენებით გასვლითი სამუშაოების დროს პრევენციული პროგრამების ფარგლებში, რის შედეგადაც აივ-ტესტირება ადვილად ხელმისაწვდომია სამიზნე ჯგუფისათვის.

 • მკვლევარებმა ასევე გაზომეს ტესტირების ჩატარების ცვლილება 2012 წლიდან 2015 წლამდე, და ისიც სტატისტიკურად სარწმუნო აღმოჩნდა (p  – 0.07).

ძალადობა

 • კვლევის მონაწილეებიაღნიშნავენ ძალადობის პრაქტიკას სექსუალური ორიენტაციისა თუ სქესობრივი ქცევის გამო ბოლო 12 თვის განმავლობაში თბილისში 31%, ხოლო ბათუმში 4.7% და ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი თბილისში 2012 წელთან შედარებით.

პროგრამებით მოცვა / მედია

 • პრევენციული პროგრამებით მოცვა, რომელიც იზომება ინფორმირებულობით, თუ სად შეიძლება აივ-ზე ტესტის ჩატარება და ბოლო 12 თვის განმავლობაში კონდომების მიღებით, თბილისში გაიზარდა 20.9%-დან 2010 წელს 43.5%-მდე 2015 წელს. ეს ცვლილება სტატისტიკურად სარწმუნოა (p – 0.00). ბათუმში მოცვა უკვე საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა – დაახლოებით 40%.
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები, ინტერნეტი და მეგობრები წარმოადგენენ მთავარ და საუკეთესო გზას მსმ-ებისათვის შეტყობინებების გადაცემისათვის.

აივ-ის, C ჰეპატიტის ვირუსის და სიფილისის პრევალენტობა

 • წარმოდგენილი კვლევის ყველაზე საგანგაშო მიგნება არის ის, რომ აივ ინფექციის გავრცელება თბლისიში გაიზარდა 6.4%-დან 2010 წელს 25.1%-მდე 2015 წელს . ბათუმშიც ძალიან მაღალია აივ-პრევალენტობა – 22.3%.
 • რაც შეეხება სიფილისს, მისი გავრცელება საკმაოდ მაღალია თბილისში- 35%, მაგრამ არ გამოვლინდა რაიმე ცვლილება 2010 წლის კვლევასთან შედარებით, ხოლო ბათუმში ეს მაჩვენებელი 24.6%-ს უდრის.
 • C ჰეპატიტის პრევალენტობა თბილისში 7%, და ბევრად მაღალი ბათუმში – 18.9%-ია.

კვლევის დეტალურად გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ ბმული.

ახალი ამბები

საქართველოში უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის გავრცელების რისკების შეფასება და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების შესაძლო მექანიზმები

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევართა ჯგუფი, აქვეყნებს კვლევის ანგარიშს „უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების რისკების შეფასება და მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების მექანიზმების შეთავაზება“. კვლევითი პროექტი სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის „დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრი“-ს მხარდაჭერით…

ახალი სტატია: „საქართველოში ახალგაზრდების ტრანსდიაგნოსტიკური ფსიქოსოციალური პრევენცია-ინტერვენციის სერვისი: ეფექტურობის კვლევის ადრეული შედეგები“

საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მკვლევარებმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი და კარდიფის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით გამოაქვეყნა სამეცნიერო სტატია ფსიქოტრამვატოლოგიის ევროპულ გამოცემაში. სტატია: „საქართველოში ახალგაზრდების ტრანსდიაგნოსტიკური ფსიქოსოციალური პრევენცია-ინტერვენციის სერვისი: ეფექტურობის კვლევის ადრეული შედეგები“ მომზადდა PAMAd – ის პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავს შეისწავლოს იმ ახალგაზრდების…

სამუშაო შეხვედრა უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების რისკების შეფასებასა და მისი შემცირების მექანიზმის შეთავაზებაზე

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ გამართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყოდისკუსია თემაზე: „უცხოელი ვიზიტორების მხრიდან მომავალი ტუბერკულოზის ინფექციის გავრცელების რისკების შეფასება და მოწინავე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამ რისკების შემცირების მექანიზმის შეთავაზება“, საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინებით. შეხვედრას სხვადასხვა  დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ  როგორც სამთავრობო ისე…

IPN: საერტაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტის ინფორმაციით, „ფაიზერის“ და „მოდერნას“ ვაქცინა ლიმიტირებული იქნება, ქვეყანამ ყველაზე დიდი რაოდენობით კი ისეთი ვაქცინა უნდა მიიღოს, რომელსაც 2-8 გრადუსზე სჭირდება შენახვა

გთავაზობთ საერთაშორისო ფონდი კურაციოს პრეზიდენტის, გიორგი გოცაძის კომენტარს ვაქცინაციის გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც Interpressnews- ზე გამოქვეყნდა. გეგმა ეფუძნება იმ საერთაშორისო რეკომენდაციებს, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის გამოქვეყნებული, ვამბობ შინაარსობრივ ნაწილზე, თუ რას უნდა შეიცავდეს, – ამის შესახებ საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“…

შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების გავლენა სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებში პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მოხმარებასა და ხარისხზე საშუალო და მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში

საერთაშორისო ფონდ კურაციოს მკვლევარებმა მიმოიხილეს შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების (P4P) ეფექტურობა პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლებში საშუალო და მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნებისთვის. შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურების მოდელის შესახებ შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურება (P4P) შედარებით ახალი მიდგომაა, რომელიც მიზნად ისახავს სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა მუშაობის გაუმჯობესებას სასურველი შედეგის…

მიმდინარე პროექტი, რომელიც საქართველოში ტუბერკულოზის შემთხვევების პრევენციას, გამოვლენასა და მკურნალობის ხარისხის ამაღლებას ემსახურებოდა დაიხურა

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას. წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის...

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

15 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძემ და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტმა გიორგი გოცაძემ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. დოკუმენტი ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირებას, ამ მიმართულებით გადაწყვეტილებების მიღებისას მტკიცებულებების გამოყენებისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებას და მდგრადობის ხელშეწყობას, ასევე, სწრაფი მიმოხილვების…

ჯანდაცვის სისტემებზე მსჯელობისთვის სამოქალაქო საზოგადოება მეოთხედ იკრიბება

27-29 სექტემბერს კაჭრეთში სამოქალაქო საზოგადოების მეოთხე სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს.  სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და აკადემიის წარმომადგენლები საერთაშორისო ფონდი კურაციოს და ღია საზოგადოების ფონდის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ხვდებიან. პროექტის მიზანია, ჯანდაცვის თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების და მათი აქტიური წარმომადგენლების გაძლიერება იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევებზე რეაგირება, გაერთიანდნენ თემის გარშემო და ერთობლივი ძალებით ჯანდაცვის სისტემა მეტად ხელმისაწვდომი, ეფექტიანი…

პროექტი: აივ-თან დაკავშირებული სარისკო და უსაფრთხო ქცევები მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან და ამავე პოპულაციის ზომის შეფასება

ზოგადი სურათი აივ-ინფექციის გავრცელების თვალსაზრით საქართველო კონცენტრირებული ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს მიეკუთვნება. მოზრდილ მოსახლეობაში აივ ინფექციის გავრცელება დაბალია და სავარაუდო მაჩვენებელი 0.5%–ს შეადგენს.  ინფექციის გადაცემის მთავარი გზა 2016 წელს გამოვლენილ შემთხვევათა შორის ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი იყო და 51.5% შეადგინა. ხოლო ჰომოსექსუალური კონტაქტების გზით გადაცემის წილი მზარდია და 2016 წლის მონაცემებით 16.8% დაფიქსირდა. მამაკაცები, რომლებსაც სქესობრივი კავშირი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ) აივ ინფექციის მაღალი რისკის შემცველი  ჯგუფია და სარისკო ქცევაზე ზედამხედველობის და ინფექციის გავრცელების ტენდენციის შესწავლის მიზნით ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევები 2007 წლიდან ხორციელდება. ამგვარი კვლევა უკანასკნელად კურაციომ 2015 წელს ჩაატარა, რომლის შედეგადაც თბილისსა და ბათუმში…

პროექტის დახურვა: ტუბერკულოზის მიმართულებით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჯგუფების გაძლიერება საქართველოში

საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ დაასრულა ტუბერკულოზის მიმართულებით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ჯგუფების გაძლიერების პროექტი საქართველოში. პროექტი დაფინანსდა „შევაჩეროთ ტუბერკულოზი“ პარტნიორობის მიერ „გამოწვევებთან ბრძოლაში სამოქალაქო საზოგადოების ფინანსური მხარდაჭერის“ (CFCS) პროგრამის მე-7 რაუნდის ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავდა სამოქალაქო-საზოგადოებრივი, როგორც ტუბერკულოზზე რეაგირების კომპლექსური სისტემის…

სტატია: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა საქართველოში: პოლიტიკის ინფორმირება და მტკიცებულებების გამოყენება

ახალი სტატია საუბრობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე ეკონომიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ საქართველოში და მიმოიხილავს შესაძლებლობებს, რომელიც რეფორმირებისთვის საჭირო სტრატეგიის განვითარებას დაეხმარება. სტატია ახლახანს გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში BMC Health Services Research, კურაციოს მკვლევრების: ლელა სულაბერიძე, ივდითი ჩიქოვანი, მაია უჩანეიშვილი,…

ინტერვიუ თამარ სირბილაძესთან საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების ზომასა და ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების რისკის შემცველი ქცევების შესახებ

ინტერვიუ ეყრდნობა საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში  ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას. კვლევა მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები…

საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში სამედიცინო პერსონალის  შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება: ხარჯთეფექტიანობისა და გავლენის განსაზღვრა (RBF4TB)

შესავალი და მოკლე მიმოხილვა საერთაშორისო ფონდი კურაციო დედოფალ მარგარეტის სახელობის უნივერსიტეტთან (გაერთიანებული სამეფო), ლონდონის ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლასთან (გაერთიანებული სამეფო) და ანტვერპენის ტროპიკული მედიცინის ინსტიტუტთან (ბელგია) ერთად ახორციელებს კვლევას “სქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობის შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელის შემუშავება და შეფასება:…

ჟურნალ BMC-ში გამოქვეყნდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ საქართველოში ჩატარებული რანდომიზებული კვლევა – „იმუნიზაციის პროგრამაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის როლის შედეგები“ .

ჟურნალ BMC-ის დანართში ”საერთაშორისო ჯანდაცვა და ადამიანის უფლებები 2009” საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ და საერთაშორისო ექსპერტების კვლევითი სტატია „არათანაბარი მოცვა: უთანასწორობის გამოვლენა იმუნზაციის დონის გასაუმჯობესებლად მტკიცებულების დახმარებით“გამოქვეყნდა. კვლევა ჩატარდა კანადის საერთაშორისო იმუნიზაციის ინიციატივის მეორე ეტაპის (CIII2) ფარგლებში – ოპერაციული კვლევების გრანტები….

საერთაშორისო ფონდი კურაციო იწყებს სტიპენდიის პროგრამას ჯანდაცვის/ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მართვის ფაკულტეტის საუკეთესო სტუდენტებისთვის

ხართ ჯანდაცვის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტი? თუ ასეა, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ სტიპენდია 250 ლარის ოდენობით თვეში. 2009 წლიდან საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ დაიწყო სტიპენდიების გაცემა საქართველოს აკრედიტირებული უნივერსიტეტების, ჯანდაცვის ორგანიზაციის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის წარჩინებული სტუდენტებისათვის….