აივ ინფიცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში საქართველოს 7 ქალაქში, 2017

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით მაღალი სარისკო ქცევის მქონე ჯგუფებში. მათგან ერთ-ერთია ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლები (ინმ).

ასევე ხელმისაწვდომია: ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების პოპულაციის ზომის შეფასება, 2017

კვლევა წარმოადგენს საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში (ინმ) ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევის უახლეს ტალღას, ასეთი კვლევები 2002 წლიდან ტარდება და მიზნად ისახავს შეაფასოს ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება, განსაზღვროს აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევები და მოიძიოს მტკიცებულებები ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის.

კვლევაში გამოყენებულია ჯვარედინ-სექციური კვლევის დიზაინი. რესპონდენტზე ორიენტირებული შერჩევის მეთოდის გამოყენებით. კვლევაში მონაწილეობდა 18 წელზე მეტი ასაკის 2,050 ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელი საქართველოს 7 დიდ ქალაქში: თბილისი, გორი, თელავი, ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი.

კვლევა წარმოგვიდგენს შედეგებს შემდეგი მიმართულებებით:

 • ნარკომომხმარებლების სოციო-დემოგრაფიული ფაქტორები
 • ნარკოტიკების მოხმარების ისტორია და მასთან დაკავშირებული სარისკო ქცევა
 • ცოდნა აივ-ზე, ტესტირების პრაქტიკა და რისკის შეფასება
 • ცოდნა და დამოკიდებულება C ჰეპატიტთან
 • სქესობრივი ქცევა
 • სამკურნალო და პრევენციული პროგრამებით სარგებლობა და სოციალური ზეგავლენა
 • აივ-ის და C ჰეპატიტის პრევალენტობა

კვლევის ბოლო ტალღის ფარგლებში დამატებით შეფასდა C-ჰეპატიტის ტესტირებასა და მკურნალობასთან დაკავშირებული ხელშემწყობი ფაქტორები და ბარიერები. ასევე, გაიზომა ოპიოიდური ჯგუფის პრეპარატებზე დამოკიდებულება.

იხილეთ ანგარიში

კვლევა განხორციელდა საზოგადოებრივ გაერთიანება „ბემონთან“ თანამშრომლობით.  კვლევის ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყო შიდსთან, მალარიასთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის გლობალურმა ფონდმა.

 

სხვა მსგავსი შინაარსი:
 1. ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში (ინმ) C ჰეპატიტის სკრინინგის და მკურნალობის სერვისების ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების თვისებრივი კვლევა საქართველოში
 2. საქართველოს 7 ქალაქში ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით , 2015
 3. ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების პოპულაციის ზომის შეფასება საქართველოში, 2015
 4. სტატია: აივ-ინფექციიის პრევალენტობა და რისკ ფაქტორები ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებლებელთა შორის, საქართველოში, 2017
 5. აივ ინფიცირების რისკის შემცველი და უსაფრთხო ქცევები ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლებში საქართველოს 6 ქალაქში, 2012

ახალი ამბები