კონტროლის გაძლიერება, საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების და შესყიდვების დაგეგმვა საქართველოში ფრინველის გრიპთან საბრძოლველად

პროექტი დააფინანსა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კავკასიის წარმომადგენლობამ და განახორციელა საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ ჯანდაცვის შესაბამისი ტექნოლოგიის პოგრამასთან (PATH) ერთად. პროექტის ძირითადი პარტნიორები იყვნენ: შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი (DPH), დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC), ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდი, მსოფლიო ბანკი, საფრთხის შემცირების სააგენტო (DTRA), აშშ-ს ჯანდაცვის და ადამიანთა უფლებების დეპარტამენტი/აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი (HHS/CDC), სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პროექტი AgVantage. პროექტის მიზანი იყო საქართველოს მთავრობის დახმარება ინფორმირებულობის, განათლების და კომუნიკაციის (IEC) დონის ამაღლებაში და შესყიდვების განხორციელებაში წინასწარი გაფრთხილების სისტემის გაძლიერებისა და შესაძლო პანდემიაზე ადეკვატური რეაგირების მიზნით.

პროექტი მიზნად ისახავდა კონტროლის/წინასწარი გაფრთხილების სისტემის გაძლიერებას, შესყიდვების დაგეგმვას და საქონლის შესყიდვას გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით, აგრეთვე ინფორმირებულობის, განათლების და კომუნიკაციის დონის გაზრდას. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი – კონტროლი მოიცავდა შემდეგ ღონისძიებებს: არსებული პრაქტიკის, საჭიროებების და სისტემის შეფასება, კონტროლის სტანდარტების, პროტოკოლების და სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკების და სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი, ადგილზე ტექნიკური დახმარება, უკვე არსებული მეთოდების, შედეგების და მიღებული გაკვეთილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. პროექტის მეორე კომპონენტი იყო შესყიდვები. იგი მოიცავდა გადაუდებელ შეფასებას მთავრობასთან, ძირითად დონორებთან/პარტნიორებთან კონსულტაციის გზით და მსოფლიო ბანკთან და საფრთხის შემცირების სააგენტოსთან (DTRA) თანამშრომლობით; აუცილებელი საქონლის შესყიდვას და მიწოდებას; პანდემიური გრიპის კონტროლისთვის საჭირო საქონლის ინვენტარიზაციის გეგმის შემუშავებას. მესამე კომპონენტი IEC ეროვნული კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავებაში დახმარებას გულისხმობდა. იგი მოიცავდა შემდეგ ღონისძიებებს: საზოგადოებისთვის მისაწოდებელი ძირითადი ინფორმაციის განსაზღვრა; სემინარები მედიის წარმომადგენლებისთვის; შეხვედრები მრგვალ მაგიდასთან ოფიციალურ პირებთან; ჯანდაცვის მუშაკებისთვის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესახებ.

პროექტის განხორციელებისას 2006 წლის ივნისიდან 2007 წლის აპრილამდე PATH-ი და საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ საქართველოს მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.

პროექტის ძირითადი პარტნიორები:

• შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტმანეტი და რეგიონული და რაიონული ცენტრების ქსელი;
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (CPH);
• დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC);
• ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია/ევროპის რეგიონი (WHO/EURO), ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობა;
• გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდი;
• მსოფლიო ბანკი;
• აშშ-ს საფრთხის შემცირების სააგენტო (DTRA);
• აშშ-ს ჯანდაცვის და ადამიანთა უფლებების დეპარტამენტი/აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი (HHS/CDC);
• სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
• პროექტი AgVantage.

პროექტის ფარგლებში შემდეგი ღონისძიებები განხორციელდა:

• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკების და ჯანდაცვის პროფესიონალების ტრენინგი ზედამხედველობის ახალი პროცედურების და ადამიანებში ფრინველის გრიპით დაინფცირების კონტროლის ღონისძიებების სწავლების მიზნით;
• რეკომენდაციების შემუშავება ფრინველის გრიპის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით („სასაუბრო თემები“ და შეტყობინებები); ინფორმაციის მიმწოდებელი პირების და მედიის წარმომადგენლების ტრენინგი;
• კონტროლის და ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენა და მიწოდება;
• ინვენტარიზაციის და პროგნოზირების ინსტრუმენტის შექმნა ლაბორატორიების მოსამზადებლად; შესაბამისი ლაბორატორიული მოწყობილობის და ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობის უზრუნველყოფა.