სათემო ინვესტირების პროგრამა – აღმოსავლეთი

„სათემო ინვესტირების პროგრამა – აღმოსავლეთი დააფინანსა „ბრიტიშ პეტროლიუმმა“/“მერსი ქორმა“. პროგრამა განხორციელდა 2003 წლის მარტიდან 2005 წლის თებერვლამდე შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით: „მერსი ქორი“, ელკანა, ორგანიზაცია „ტექნიკური დახმარება საქართველოში“, კონსტანტა და საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“. პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ პასუხს აგებდა ჯანდაცვის სპეციალისტების ტრენინგზე სოფლის ამბულატორიებში (ექიმები და ექთნები) სხვადასხვა ჯანდაცვის საკითხებზე, მაგ.: ორსულობის დროს მეთვალყურეობა, იმუნიზაცია, ქრონიკული დაავადებების პრევენცია, გერიატრიული ცვლილებები და ა.შ. საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ ჩაატარა ტრენინგები საზოგადოების წევრებისთვის პირველადი დახმარების და მოხუცების ფსიქო–სოციალურ დახმარების საკითხებზე. ფონდმა ჩამოაყალიბა მოხუცებისთვის ფსიქო-სოციალური დახმარების ქსელი და თემზე დაფუძნებული ჯანდაცვის დაფინანსების სქემები. მან აგრეთვე შეიმუშავა და განახორციელა საგანმანათლებლო საინფორმაციო კამპანია ქრონიკული დაავადებების აღმკვეთ ზომებზე, ასევე სდდგ/აივ ინფექცია/შიდსზე და ალკოჰოლის და ნარკოტიკების მოხმარებაზე. საინფორმაცია მასალები დაიბეჭდა და დაურიგდა საზოგადოების წევრებს.