ნათია შენგელია
ექიმი

ნათია შენგელია არის მკვლევარი საერთაშორისო ფონდ კურაციოში. ნათია შენგელია ჩართულია აივ ინფექცია შიდსის კვლევაში და იკვლევს ინფექციის გავრცელების დინამიკას გავრცელების მაღალი რისკის მქონე პოპულაციაში და ასევე სარისკო ქცევების ცვალებადობას და მასთან დაკავშირებული დეტერმინანტების გავრცელებას. ნათია შენგელია ჩართული იყო მაღალი რისკის მქონე პოპულაციის ზომის დადგენის კვლევაში. იგი არის ექსპერტი რაოდენობრივი კვლევითი მონაცემების გაანალიზებაში. ნათია შენგელიას აქვს თანაავტორობითი კვლევითი პუბლიკაციები.
Linkedin   | ResearchGate