ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება და მონაცემთა ხარისხის განსაზღვრა ტაჯიკეთში

პროექტი ”ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება და მონაცემთა ხარისხის განსაზღვრა ტაჯიკეთში” მიზნად ისახავდა ტაჯიკეთის მთავრობის და დონორების რეკომენდაციებით უზრუნველყოფას ბავშვთა დაბადების და გარდაცვალების რეგისტრაციის სისტემის გაუმჯობესებისა და პირველად ჯანდაცვის დონეზე ჯანდაცვის ხარისხის შეფასების მიზნით. პროექი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა. პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის მაისი–2011 წლის ნოემბერი.

პროექტი შემდეგ კომპონენტებს მოიცავდა:

ნაწილი I: ხარისხობრივი კვლევა ბავშვთა დაბადებასა და გარდაცვალების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებისა და პროცესის ეფექტიანად განხორციელებაში არსებული დაბრკოლებების შესახებ; მონაცემები შეგროვდება შერჩეულ რეგიონებში ჯანდაცვის სფეროს იმ წარმომადგენლებისგან და პერსონალისგან, რომლებიც სხვადასხვა ადმინისტრაციულ დონეზე ჯანდაცვის სფეროს მონაცემებზე ანგარიშგებას ახდენენ (სამედიცინო დაწესებულებები, ადგილობრივი ხელისუფლება, რაიონები, ოლქები და ცენტრალური ხელისუფლება ) და (ii) აგრეთვე სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან (ქალები და მამაკაცები). მონაცემების საფუძველზე განისაზღვრება ბავშვთა დაბადების და სიკვდილის შემთხვევების რეგისტრაციის ხელის შემშლელი ფაქტორები. ანალიტიკურ ანგარიშში აისახება ბავშვთა სიკვდილიანობის მონაცემებში არსებული განსხვავებები. მასში მოცემული იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები ჯანდაცვის პოლიტიკის თუ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, როგორც ხელისუფლებისთვის ასევე დონორებისთვის. კვლევის შედეგები საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება სემინარზე, რომელიც 2010 წლის შემოდგომაზე გაიმართება.

ნაწილი II: პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების კვლევა შერჩეულ რეგიონებში ბავშვთა დაავადებების ინტეგრირებული მართვის (IMCI) „სამედიცინო დაწესებულებების კვლევის“ გამოყენებით. კვლევამ უნდა მოიცვას 70 პირველადი ჯანდაცვის სერტიფიცირებელ ცენტრი, რომელთა თანამშრომლებს შესაძლოა ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ გავლილი საოჯახო მედიცინის კურსები. კვლევის ანგარიში გარდა შედეგებისა, მოიცავს კონკრეტულ რეკომენდაციებს ჯანდაცვის პოლიტიკისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში ბავშვთა ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; კვლევის შედეგები და რემკომენდაციები ეროვნულ სემინარზე გახდება ცნობილი.