პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაძლიერება აზერბაიჯანში

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაძლიერების პროექტი განხორციელდა 2005 წლის სექტემბრიდან – 2007 წლის სექტემბრამდე ორგანიზაციათა კონსორციუმის მიერ, რომელსაც სათავეში საერთაშორისო სამედიცინო კორპუსი ედგა. პროექტი განხორციელდა Abt. Associates Inc.-თან, საერთაშორისო ფონდ„კურაციოსთან“ და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ბლუმბერგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კომუნიკაციის პროგრამების ცენტრთან თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში აზერბაიჯანის მთავრობას გაეწია ტექნიკური დახმარება ქვეყნის პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში.

პროექტი შედგებოდა ოთხი კომპონენტისგან:

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების და მისი მიწოდების სისტემის განმსაზღვრელი პოლიტიკის და სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება;
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსების გაუმჯობესება;
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
ცალკეულ ადამიანებში და ოჯახებში პირად ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობის გაზრდა.
პროექტის ზოგადი მიზნები:

მიმართვიანობის და მომსახურების გამოყენების მოდელების შემუშავება მოსახლეობაში ჯანმრთელობის ყველაზე გავრცელებულ მდგომარეობებთან დაკავშირებით;
ოჯახის ჯანდაცვის ხარჯების შეფასება კვარტალური ოჯახის ბიუჯეტის კვლევის მონაცემების შესასწორებლად, რომელიც სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის მიერ განხორციელდა;
მონაცემების მოპოვება პროექტის განხორციელებამდე და მის შემდეგ პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების (საპილოტო რეგიონებში) და ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმის მონიტორინგისთვის და შესაფასებლად;
ინსტრუმენტების შემუშავება და პირველადი მონაცემების მოპოვება (მინიმუმ ერთ საპილოტო რაიონში) საპილოტო რაიონებში ჯანდაცვის სისტემის გენერალური გეგმის შესამუშავებლად;
აზერბაიჯანის მთავრობის ინფორმირება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის მომსახურების გამოყენების შესახებ შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების მიზნით.
პროექტის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა აზერბაიჯანის მთავრობის დახმარებაზე ქვეყნის ჯანდაცვის პოლიტიკაში და დაფინანსებაში ძირეული ცვლილებების შეტანაში. განხორციელდა მნიშვნელოვანი ინტერვენციები ცალკეულ ობიექტებში და შერჩეულ საპილოტო რაიონებში. პროექტის ღონისძიებები, როგორც ეროვნულ ისე რაიონულ დონეზე, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მსოფლიო ბანკის ჯანდაცვის პროექტთან (Health II). პროექტის ფარგლებში ყურდღება გამახვილდა მსოფლიო ბანკის პროექტის სამიზნე რაიონებში პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსების და ორგანიზაციული მოდელის დემონსტრირებაზე. მსოფლიო ბანკის პროექტი ითვალისწინებს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის რაციონალიზაციას და ადამიანური რესურსების ოპტიმიზაციას საპილოტო რაიონებში, რაც ამ რაიონებში ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფის სისტემის მოდერნიზაციისთვის საჭირო ინვესტიციების ჩადების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა საბაზისო კვლევამ (ა) მოამზადა ნიადაგი მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ინტვერვენციებისთვის და (ბ) შექმნა პირველადი მონაცემების წყარო ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფის სისტემის რაციონალიზაციის დაგეგმისთვის (გენერალური გეგმის მომზადება).