საქართველოში ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის გაძლიერების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

პროექტი „საქართველოში ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის გაძლიერების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება“ დააფინანსა ჯანმრთელობის მაჩვენებლების ქსელმა (HMN). პროექტი დაიწყო 2007 წლის აპრილში და დასრულდა 2008 წლის მარტში. პროექტი მიზნად ისახავდა ჯანსაღი ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის შექმნას და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების ქსელის სტანდარტების შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობას გაეწია შემდეგი დახმარება: ჯანმრთელობის, სტატისტიკის სფეროებიდან და განვითარების სააგენტოებიდან დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრა და მოწვევა, ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის მიმდინარე მდგომარეობის შეფასება ჯანმრთელობის მაჩვენებლების ქსელის მეთოდოლოგიის გამოყენებით; ყოველისმომცველი, პრიორიტეტებად დაყოფილი და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება.