აივ/შიდსთან დაკავშირებული გლობალური ინიციატივები და ჯანდაცვის სისტემებზე მათი გავლენის კვლევა: გავლენა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლზე უკრაინაში, ყირგიზეთსა და საქართველოში

კვლევის მიზანია გაარკვიოს თუ რა გავლენას ახდენს გლობალური ფონდის აივ პროგრამები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლზე საქართველოში, ყირგიზეთსა და უკრაინაში. კვლევა წარმოადგენს გლობალური აივ/შიდსის ინიციატივების ქსელის კვლევების შემდგომ საფეხურს, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა გლობალური აივ/შიდსის ინიციატივების გავლენა ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემებზე. სახელდობრ, კვლევა შეაფასებს გლობალური ფონდის პროგრამების ზემოქმედებას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პრიორიტეტებზე, მიზნებზე და როლზე; კვლევა განსაზღვრავს გლობალური ფონდის აივ პროგრამების გავლენას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის ურთიერთობაზე, აგრეთვე მათ ზემოქმედებას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობებზე. კვლევა ძირითადად დაეფუძნება ნახევრად სტრუქტურირებულ ინტერვიუებს ქვეყანაში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან. ხანგრძლივობა: იანვარი-ივლისი 2010.

ქვეყანაში განხორციელებული კვლევების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ღია საზოგადოების ინსტიტუტი. ქსელის დაფინანსებას უზრუნველყოფს საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი (DFID), ირლანდიის სახელმწიფო დახმარების ფონდი (Irish Aid) და დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (Danida).

საქართველოში კვლევა განხორციელდება საერთაშორისო ფონდი „კურაციოს“ წარმომადგენლების ქეთევან ჩხატარაშვილის და ნათია რუხაძის მიერ.

მკლევარები უზრუნველყოფენ ინფორმაციას კვლევის ოქმის (მეთოდოლოგია) შესადგენად კვლევის დროს შესაბამის საფეხურებზე – ინტერვიუს ინსტრუმენტების და ნიმუშების შერჩევის სტრატეგიის შემუშავება, მონაცემების მეორადი წყაროების და საჭირო ლიტერატურის იდენტიფიკაცია და საველე სამუშაოების ჩატარება.

კვლევის შედეგად სტატიები დაიბეჭდება სპეციალურ პუბლიკაციებში.