ბოსნია და ჰერცოგოვინაში გლობალური ალიანსის მხარდაჭერის საბოლოო შეფასება

2014 წელს საერთაშორისო ფონდმა კურაციომ ბოსნია და ჰერცოგოვინაში (BiH) გლობალური ალიანსის მხარდაჭერის პროექტის საბოლოო შედეგები შეაფასა. პროექტის შედეგების შეფასება საერთაშორისო ორგანიზაციის – გლობალური ალიანსი ვაქცინებისა და იმუნიზაციისთვის – სამდივნოს დავალებით განხორციელდა.

შეფასებამ მოიცვა როგორც ფინანსური, ისე პროგრამული მხარე და ემყარებოდა ბოსნია ჰერცოგოვინას გამოცდილებას გლობალური ალიანსის მხრიდან მხარდაჭერის მიღებამდე, მხარდაჭერის პერიოდში და მის შემდეგ. GAVI-ის საქმიანობის შეფასება მოხდა სამი სხვადასხვა ფოკუსით: დაგეგმვა (GAVI-ის მხარდაჭერამდე), განხორციელება (GAVI-ს მხარდაჭერის დროს) და შედეგები (მხარდაჭერის შემდგომ). დამატებით, თითოეული პერიოდის მიღწევა კიდევ ერთხელ შემოწმდა ხუთი OECD/DAC კრიტერიუმის საშუალებით, როგორიცაა: შესაბამისობა, ეფექტიანობა, წარმადობა, ზემოქმედება/შედეგები, და მდგრადობა, ამ უკანასკნელზე ყველაზე მეტი აქცენტირებით.

შეფასებით მიღებული რეკომენდაციები, გამოყენებული იქნება გარდამავალ ქვეყნებში პოტენციური პროგრამული სამუშაოს დასაგეგმად.

დიკუმენტის სრულად გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ ბმული.