საქართველოში ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამის გაუმჯობესებაზე მხარდამჭერი მეთვალყურეობის გავლენა

პროექტი დააფინანსა კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ, საერთაშორისო განვითარების კვლევითმა ცენტრმა (CIDA/IDRC) და განახორციელა საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ ტორონტოს უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით. პროექტის ხანგრძლივობა 2004 წლის ივლისი – 2006 წლის მარტი.

კვლევა მიზნად ისახავდა „მხარდამჭერი მეთვალყურეობის“ იმუნიზაციის პროგრამის განხორციელებაზე გავლენის დოკუმენტურად ასახვას საქართველოში რაიონულ დონეზე.

ინტერვენციის პაკეტი შემდეგი ქმედებებისგან შედგებოდა: სახელმძღვანელო რეკომენდაციების შემუშავება, ტრენინგი რაიონულ დონეზე, უწყვეტი მეთვალყურეობა და მხარდაჭერა, მონიტორინგი და შეფასება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების დაფინანსება ინტერნვენციების პაკეტის განხორციელების მიზნით (მგზავრობის და კომუნიკაციის ხარჯები). მხარდამჭერი მეთვალყურეობა, რომელიც ინტერვენციების პაკეტის მთავარ საკითხს წარმოადგენდა, ეფუძნებოდა განახლებულ სამუშაო აღწერილობას დოკუმენტურად განსაზღვრული მეთვალყურეობის სფეროების, კომუნიკაციის და უნარების გაუმჯობესებას, მეთვალყურეობის სახელმძღვანელო რეკომენდაციების და ინსტრუმენტების დანერგვას, მუშაობის მიმოხილვას და მონიტორინგს და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მოქმედების გეგმის შემუშავებას. ყოველივე ეს ეხმარება ჯანდაცვის მუშაკებს იმუნიზაციის მომსახურების უკეთესად მიწოდებაში.

ინტერვენციის პაკეტის ეფექტიანობა განისაზღვრა პრე/პოსტ-ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდის საშუალებით. ინტერვენციების პაკეტი განხორციელდა ქვეყნის 67 რაიონიდან შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეულ 15 რაიონში. შემდგომი 15 რაიონი შეირჩა, როგორც საკონტროლო რაიონი. მაჩვენებლები შეფასდა საწყის ეტაპზე და ერთ-წლიანი ინტერვენციის შემდგომ, გამოყენებული იქნა რაოდენობრივი, ხარისხობრივი კვლევის მეთოდები და საფოსტო გამოკითხვა მონაცემების მოსაპოვებლად და დასკვნების გამოსატანად. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ იმუნიზაციის პროგრამა საგრძნობლად გაუმჯობესდა ინტერვენციის შედეგად. საკონტროლო რაიონებისგან განსხვავებით, იმ რაიონებში სადაც ინტერვენცია განხორციელდა მნიშვნელოვნად გაიზარდა დყტ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი, შემცირდა უკუჩვენებები, იმუნიზაციაზე უარის თქმის შემთხვევები და ვაქცინის დანაკარგი საწყის და შემდგომ სტადიებზე.