ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით საქართველოს ორ ძირითად ქალაქში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან, 2015

msm (1)

საერთაშორისო ფონდი კურაციო აგრძელებს ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევების განხორციელებას აივ-ის გავრცელების თვალსაზრისით საკვანძო ჯგუფებში. კვლევა მიზნად ისახავს აივ ინფექციის  გავრცელების შეფასებას ამ ჯგუფებში; აივ ინფექციასთან მიმართებაში ძირითადი სარისკო ქცევების განსაზღვრას და ადვოკატირებისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის მტკიცებულებების გენერირებას.

წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს ბიომარკერის კომპონენტით ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევის უახლეს ტალღას (ასეთი კვლევები ტარდება 2007 წლიდან) საქართველოში მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ). ამ ტალღაში შესწავლილ იქნა აგრეთვე C ჰეპატიტის ვირუსისა და სიფილისის პრევალენტობა მსმ პოპულაციაში. კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო ფონდი კურაციოსა და პარტნიორი ორგანიზაციების – “საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომა” და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მიერ.

კვლევაში გამოყენებულია ჯვარედინ-სექციური კვლევის დიზაინი.  რესპონდენტზე ორიენტირებული შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, რეკრუტირებული იყო 18 წელზე მეტი ასაკის 415 მსმ საქართველოს 2 ძირითად ქალაქში: თბილისსა და ბათუმში.

კვლევა ჩატარდა შიდსთან, მალარიასთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

კვლევის ძირითადი შედეგები:

სოციო-დემოგრაფიული მახასიათებლები

 • რეკრუტირებული მსმ-ების ასაკის მედიანა 28 წელია თბილისში და 29 – ბათუმში. უმრავლესობას მიღებული აქვს საშუალო განათლება, არასდროს ყოფილა დაქორწინებული. მსმ-ების დიდ ნაწილს აქვს მუდმივი სამუშაო და უმრავლესობის საშუალო თვიური შემოსავალი 500 ლარია.
 • კვლევას არ გამოუვლენია ალკოჰოლის პრობლემური (ყოველდღიურად) მომხმარებელთა და ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა, იმის მტკიცებით, რომ მსმ-ებისა და ინმ-ების პოპულაციებს შორის არ არსებობს გადაფარვა.

სქესობრივი ქცევა

 • მსმ-ებს ჰყავდათ  სხვადასხვა ტიპის მამაკაცი და ქალი პარტნიორები (რეგულარული, შემთხვევითი და კომერციული). მამაკაცი პარტნიორების (ანალური/ორალური პარტნიორები) მედიანური რიცხვი ბოლო 12 თვის განმავლობაში თბილისში შეადგენდა 6-ს, ხოლო ბათუმში – 5-ს. თბილისის მაჩვენებელი წინამდებარე კვლევით უფრო მეტია ვიდრე 2010 წლის კვლევის მონაცემებით იყო.
 • იმ მსმ-ებში რომლებსაც ანალური პარტნიორები ჰყავდათ ბოლო 12-თვეში 63.2%-მა გამოიყენა კონდომი ბოლო ანალური კონტაქტის დროს თბილისში, ხოლო ბათუმში – 78.8%-მა. 2015 წლის თბილისის მონაცემი უმნუშვნელოდ აღემატება 2010 წლის კვლევის მონაცემებს (61.7%).
 • ორივე ქალაქში მსმ-ების 50%-ზე მეტმა აღნიშნა, რომ ჰყავდა ქალი პარტნიორი (რეგულარული ან შემთხვევითი ან კომერციული) ბოლო 12 თვის განმავლობაში- 55.4% თბილისში და 53% ბათუმში. კვლევის მონაწილეთა ორ მესამედზე მეტმა (71.2% თბილისში და 65.9% ბათუმში) აღნიშნა ბოლო ქალ პარტნიორთან კონდომის გამოყენება. 2010 წლის შემდეგ აღინიშნება ამ მაჩვენებლის ზრდა თბილისში, ასევე, ეს მაჩვენებელი მაღალია ბათუმშიც.

კონდომები და ლუბრიკანტები

 • აღინიშნება მცირედი ზრდა იმ მსმ-ების პროპორციისა, რომელთაც აღნიშნეს კონდომების მიღება პრევენციული პროგრამებიდან თბილისში ბოლო 12 თვის განმავლობაში 40.3%-დან 2010 წელს 43.5%-მდე 2015 წელს.
 • კონდომების შესახებ ინფორმირებულობის დონე მაღალი რჩება კვლავ მიმდინარე კვლევის მონაცემებით.
 • ინფორმირებულობა ლუბრიკანტების შესახებ მნიშვნელოვნად გაიზარდა თბილისში და ასევე მაღალია ბათუმში. წინა კვლევებთან შედარებით, ეს ინდიკატორები მაღალია, რაც შესაძლებელია აიხსნას ლუბრიკანტების უფასო მიწოდებით მსმ-ებისათვის პრევენციული პროგრამების მიერ, რაც დაიწყო 2014 წელს.

ცოდნა აივ-ზე და აივ ტესტირების პრაქტიკა

 • აივ/შიდსის საპასუხო ღონისძიებების პროგრესის გლობალური ანგარიშის აივ-ის შესახებ ცოდნის ინდიკატორის ანალიზმა აჩვენა სტატისტიკურად სარწმუნო ცვლილება თბილისში 19.9%-დან 2010 წელს 30.4%-მდე 2015 წელს

(p – 0.00). ბათუმში ეს ინდიკატორი პირველად გაიზომა და იყო 35.2%.

 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში გამოვლინდა სტატისტიკურად სარწმუნო გაუმჯობესება მსმ-ების გათვითცნობიერებულობის კუთხით იმაზე, თუ სად არის შესაძლებელი, საჭიროების შემთხვევაში, აივ-ზე ტესტირების ჩატარება

(p – 0.00). ასევე სტატისტიკურად სარწმუნოდ არის გაზრდილი იმ მსმ-ების წილი, ვინც ჩაიტარა ტესტირება ბოლო 12 თვის განმავლობაში და იცის ანალიზის პასუხი. ეს შესაძლებელია აიხსნას სწრაფი (თითის ჩხვლეტა) აივ-ტესტის სტაბილური გამოყენებით გასვლითი სამუშაოების დროს პრევენციული პროგრამების ფარგლებში, რის შედეგადაც აივ-ტესტირება ადვილად ხელმისაწვდომია სამიზნე ჯგუფისათვის.

 • მკვლევარებმა ასევე გაზომეს ტესტირების ჩატარების ცვლილება 2012 წლიდან 2015 წლამდე, და ისიც სტატისტიკურად სარწმუნო აღმოჩნდა (p  – 0.07).

ძალადობა

 • კვლევის მონაწილეებიაღნიშნავენ ძალადობის პრაქტიკას სექსუალური ორიენტაციისა თუ სქესობრივი ქცევის გამო ბოლო 12 თვის განმავლობაში თბილისში 31%, ხოლო ბათუმში 4.7% და ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი თბილისში 2012 წელთან შედარებით.

პროგრამებით მოცვა / მედია

 • პრევენციული პროგრამებით მოცვა, რომელიც იზომება ინფორმირებულობით, თუ სად შეიძლება აივ-ზე ტესტის ჩატარება და ბოლო 12 თვის განმავლობაში კონდომების მიღებით, თბილისში გაიზარდა 20.9%-დან 2010 წელს 43.5%-მდე 2015 წელს. ეს ცვლილება სტატისტიკურად სარწმუნოა (p – 0.00). ბათუმში მოცვა უკვე საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა – დაახლოებით 40%.
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები, ინტერნეტი და მეგობრები წარმოადგენენ მთავარ და საუკეთესო გზას მსმ-ებისათვის შეტყობინებების გადაცემისათვის.

აივ-ის, C ჰეპატიტის ვირუსის და სიფილისის პრევალენტობა

 • წარმოდგენილი კვლევის ყველაზე საგანგაშო მიგნება არის ის, რომ აივ ინფექციის გავრცელება თბლისიში გაიზარდა 6.4%-დან 2010 წელს 25.1%-მდე 2015 წელს . ბათუმშიც ძალიან მაღალია აივ-პრევალენტობა – 22.3%.
 • რაც შეეხება სიფილისს, მისი გავრცელება საკმაოდ მაღალია თბილისში- 35%, მაგრამ არ გამოვლინდა რაიმე ცვლილება 2010 წლის კვლევასთან შედარებით, ხოლო ბათუმში ეს მაჩვენებელი 24.6%-ს უდრის.
 • C ჰეპატიტის პრევალენტობა თბილისში 7%, და ბევრად მაღალი ბათუმში – 18.9%-ია.

კვლევის დეტალურად გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ ბმული.

Please follow and like us: