ქვეყნების მზადყოფნის შეფასება გარდამავალი პერიოდისთვის

ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე გლობალური ცვლილებების ფონზე, როცა დონორი ორგანიზაციები ფინანსურ რესურსებს საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებიდან ღარიბი ქვეყნების გასაძლიერებლად მიმართავენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა HIV და ტუბერკულიოზის სახელმწიფო პროგრამების მდგრადი განხორციელება.

გარდამავალი პროცესის წარმატებას ხშირად ქვეყნების მდგომარეობის ობიექტური შეფასება განაპირობებს, რომ განისაზღვროს რა სირთულეები არსებობს ქვეყანაში და დაიგეგმოს საპასუხო აქტივობები, ქვეყნის გასაძლერებლად.

TPA tool

გარდამავალი მზადყოფნის შეფასების (TPA) ჩარჩო

ამგვარი შეფასებისთვის საჭირო გახდა შექმნილიყო გარდამავალი მზადყოფნის შეფასების (TPA) ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა საერთაშორისო ფონდი კურაციოს მიერ, გლობალური ფონდის ფინანსური ხელშეწყობით და ასევე განხორციელდა პილოტირება აღმოსავლეთ ევროპის 4 ქვეყანაში: ბელორუსი, ბულგარეთი, საქართველო, უკრაინა.  სამუშაოს ფარგლებში სტანდარტიზებული  გზით შეფასდა ოთხივე ქვეყნის მდგომარეობა და გამოვლინდა მნიშვნელოვანი მსგავსებები. აღნიშნული მიგნებები  წარმოდგენილია სინთეზის ანგარიშში. ასევე სამი ქვეყნის შეფასება ხელმისაწვდომია PDF ფორმატში.

Synthesis report – 4 countries
Ukraine-case study
Georgia-case study
Belarus – case study

ახალი ამბები